آگهی تجدید مزایده عمومی - جایگاه سی ان جی

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1398/11/21
  • auction.senddate : 1398/12/12
  • auction.receivedate : 1398/12/13
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود