آگهی تجدید مزایده عمومی (97/08/22)

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1397/08/15
  • auction.senddate : 1397/08/06
  • auction.receivedate : 1397/08/06

شهرداری آمل به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر ، در نظر دارد جایگاه سوخت 2 CNG واقع در آمل ، بلوار ولایت ، ولایت 23 به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت و مورد تائید شرکت ملی پخش فراورده های مفتی به شرح ذیل بصورت اجراه بها از طریق آگهی مزایده عمومی (بصورت کتبی ) برای مدت یکسال واگذار نماید.

1-            قیمت پایه کارشناسی اجاره به ازاء هر ماه 120/000/000 ریال – مبلغ تضمین شرکت در مزایده 72/000/000

2-            نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل

3-            مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4 روز محل امور قراردادهای شهرداری آمل

4-            تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل 97/09/06

5-            تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : 30/14 مورخ 97/09/07

6-            سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد با نفر اول مستر نخواهد شد . ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7-            سایرجزئیات و اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری www.amol.ir   رجوع گردد .

نمابر: 44259497-011

تلفن:   4422007-011

شهردار آمل : احمد امیرسلیمانی