آگهی تجدید مزایده عمومی (1397/10/09) اجاره پارکینگ عمومی بلوار امام خمینی(ره)

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1397/10/09
  • auction.senddate : 1397/10/29
  • auction.receivedate : 1397/10/30
  • فایل مرتبط با مزایده : دانلود