آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین نهر متروکه به مساحت 15.30 متر مربع ،واقع خیابان آزادگان ( آزادگان 6 – سروستان 2) شهر آمل

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1400/04/15
  • auction.senddate : 1400/05/02
  • auction.receivedate : 1400/05/03

آگهی تجدید مزایده

شهرداری آمل به استناد بند 4 مصوبه شماره 2031/72 مورخ 12.11 .99 شورای اسلامی شهر،در نظر دارد یک قطعه زمین نهر متروکه به مساحت 15.30 متر مربع ،واقع در آمل،خیابان آزادگان – آزادگان 6 – سروستان 2 در مجاورت پلاک ثبتی 1878/795 فرعی از یک اصلی  را به اشخاص  واجد شرایط به شرح ذیل  از طریق آگهی مزایده عمومی(بصورت کتبی)  به فروش برساند.

1-قیمت پایه کارشناسی 800.000.000 ریال

2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 40.000.000ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یاوجه نقد بحساب سیبا0220668982000 بنام شهرداری آمل.

3-مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز- شهرداری مرکز اداره قراردادها

4-تاریخ مهلت ارسال اسنادمزایده به شهرداری آمل  1400.05.02

5-تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14:30 مورخ   1400.05.03

7- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.

برای اطلاعات بیشتر شهرداری آمل و سایت شهرداری آمل WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011