آگهی تجدید مزآیده فروش 6000 لیتر روغن سوخته ضایعاتی ذخیره شده در محل پارک موتوری واحد نقلیه شهرداری آمل

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1400/04/15
  • auction.senddate : 1400/05/02
  • auction.receivedate : 1400/05/03

دستگاه مزایده گزار: شهرداری آمل

موضوع تجدید مزایده: فروش 6.000 لیتر روغن سوخته ضایعاتی ذخیره شده در محل پارک موتوری واحد نقلیه شهرداری -قیمت پایه کارشناسی 372.000.000 ریال-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 50.000.000 ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده :ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز-محل اداره قرادادهای  شهرداری آمل.

سایر جزئیات در اسناد مزایده ذکر شده است.

تاریخ مهلت ارسال اسنادمزایده به شهرداری آمل  1400.05.02

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14/30 مورخ  1400.5.03

برای اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011